Najistotniejszym celem nowelizacji jest utworzenie centrów urazowych dla dzieci - ratujących pacjentów poniżej 18 roku życia bezpośrednio po urazie.

W okresie obowiązywania ustawy regulującej problematykę ratownictwa medycznego w Polsce dokonano analizy funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,  z której wynika, że niezbędne jest dokonanie zmian polegających na wprowadzeniu unormowań wymagań w odniesieniu do centrów urazowych dla dzieci.    

Wejście w życie nowelizacji jest istotne ze względu na konieczność zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia mnogich obrażeń u pacjentów -  poniżej 18 roku życia -  a także z uwagi na stworzenie podstaw prawnych do uzyskania finansowania nakładów inwestycyjnych na centra urazowe dla dzieci ze środków unijnych w perspektywie 2014-2020.

Zgodnie z nowelizacją centrum urazowe dla dzieci  będzie wydzieloną funkcjonalnie częścią szpitala, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, w którym działa szpitalny oddział ratunkowy, w której to części specjalistyczne oddziały są powiązane ze sobą organizacyjnie oraz zakresem zadań, w sposób pozwalający na szybkie diagnozowanie i leczenie pacjenta urazowego dziecięcego.