Konieczność uchylenia zarządzenia prezesa NFZ Nr 42/2007/DŚOZ spowodowana jest nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 56 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) wzór deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej określał będzie minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Poprzednio kompetencja ta należała do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

W związku z tym 16 czerwca 2014 roku prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podpisał zarządzenie Nr 33/2014/DSOZ uchylające zarządzenie Nr 42/2007/DŚOZ w sprawie wzoru deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.
 

Obecnie nowe wzory deklaracji wyboru określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11 czerwca 2014 roku w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 779).

Zgodnie z nowymi przepisami, świadczeniobiorca ma prawo bezpłatnego wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej POZ nie częściej niż trzy razy w roku kalendarzowym. Za każdą kolejną zmianę należy wnieść opłatę w wysokości 80 złotych.

Zarządzenie Nr 33/2014/DSOZ weszło w życie z dniem podpisania.

Opracowanie: Jacek Tkacz RPE WK