Każda oferta została oceniona przez dwóch niezależnych ekspertów. Na podstawie ich ocen stworzona została lista rankingowa.

Wśród oferentów są stowarzyszenia, fundacje, towarzystwa, kluby, spółdzielnie socjalne, parafie kościelne czy Caritas, a także centrum rehabilitacyjne lub centrum przedsiębiorczości. 

Komisja konkursowa rekomendowała do dofinansowania 77 ofert z priorytetu I, na łączną kwotę niemal 7,5 mln zł, 116 ofert z priorytetu II – na sumę 12 mln zł, 70 ofert z priorytetu III – na sumę prawie 7 mln zł oraz 99 ofert z priorytetu IV – na kwotę niemal 12 mln zł.

Łączna suma dofinansowania wyniesie 37 999 992,78 zł.

 [-OFERTA_HTML-]W ramach programu dofinansowanie można uzyskać w ramach jednego z czterech priorytetów, do których należą: edukacja osób starszych, aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową, partycypacja społeczna oraz usługi społeczne dla osób starszych.

Celem Programu ASOS jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Program ma za zadanie przyczyniać się do pełniejszego korzystania z potencjału społeczno-zawodowego osób starszych, aby mogły one pełnić różne role społeczne w życiu publicznym. Ważnym elementem jest uwzględnienie w działaniu ograniczeń wynikających z barier funkcjonalnych, na które narażone mogą być osoby starsze.


Źródło: www.mpips.gov.pl