Od kilku lat Katedra Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego organizuje doroczne seminaria dla praktyków dotyczące różnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi, adresowane przede wszystkim do praktyków biznesu, ale także do wszystkich osób, które są zainteresowane podejmowaną w ich ramach problematyką.

Tegoroczna, 10 już konferencja, poświęcona będzie zarządzaniu zmianą organizacyjną w jednostkach ochrony zdrowia w kontekście ich wpływu na wybrane obszary zarządzania zasobami ludzkimi.

Celem konferencji jest:

  • umożliwienie uczestnikom wymiany doświadczeń związanych z wdrażaniem zmian organizacyjnych w szpitalach,
  • poszerzenie wiedzy w zakresie zarządzania zmianą w odniesieniu do wybranych obszarów ZZL,
  • wypracowanie pozytywnej motywacji do zmiany,
  • uświadomienie zagrożeń wobec przeprowadzania zmian organizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem minimalizacji obaw wśród pracowników.

Konferencję otworzy prof. Bogusław Urbaniak, kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas konferencji omówione zostaną następujące tematy:

  • Cztery teorie zmian organizacyjnych i co z nich wynika dla praktyki zarządzania
  • Zmiany organizacyjne w związku z komercjalizacją szpitali. Konsekwencje dla pracowników
  • Relacje między dyrekcją a pracownikami w fazie przekształceń SPZOZ-u w spółkę. Wady i zalety systemu przekształceń.
  • Wpływ zmian systemowych na zatrudnienie pracowników w związku z likwidacją SPZOZ-u i przekształceniem w NZOZ – spółkę prawa handlowego.
  • Pielęgniarki i położne wobec zmian dotyczących form ich zatrudnienia.
  • Culture Failure Model Effect Analysis (CFMEA). Rodzaje i skutki błędów w procesie wprowadzania zmian organizacyjnych.

Podsumowaniem konferencji będzie panel dyskusyjny na temat ograniczania obaw pracowników w związku z przeprowadzanymi zmianami organizacyjnymi.

Konferencja odbędzie się 21 maja 2012 r. na Wydziale Ekonomiczno–Socjologicznym UŁ (Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39).

Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem przez Marszałka Województwa Łódzkiego, Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej Oddział IV Centralny w Łodzi oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.kpips.uni.lodz.pl/?c=konferencje&artykul=39