- Wielokrotnie wskazywaliśmy na fakt, że bariery w obowiązujących normach prawnych są głównym powodem braku rozwoju telemedycyny w Polsce. Zwracaliśmy także uwagę na sprzeczność zapisów art. 42 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty ze świadczeniami wykonywanymi w formie telemedycyny  – mówi wiceprezydent Pracodawców RP Andrzej Mądrala.

Artykuł ten mówi, że „lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w odrębnych przepisach”. Wyklucza to więc postawienie diagnozy na podstawie konsultacji wykonanej za pomocą narzędzie telemedycyny (przesłanie wyników  badań drogą elektroniczną, rozmowa przez komunikatory internetowe itd.).

Czytaj: Pracodawcy RP: rozwój telemedycyny wymaga zmian w prawie>>>

Według wiceprezydenta Pracodawców RP w obliczu wchodzącego w życie od 1 stycznia 2015 roku pakietu onkologicznego i wynikającego z niego prawdopodobnego zwiększenia popytu na usługi diagnostyczne  umożliwienie wykonywania ich w formie telemedycyny pozwoliłoby lepiej wykorzystać zasoby kadrowe i sprzętowe.

Forum Diagnostyki Obrazowej Pracodawców Medycyny Prywatnej, zrzeszone w Pracodawcach Rzeczypospolitej Polskiej przygotowało zestaw propozycji zmiany ustawy Prawo atomowe oraz szeregu rozporządzeń wykonawczych, które umożliwią szybki rozwój między innymi teleradiologii.

- Jesteśmy przekonani o tym, że wprowadzenie postulowanych przez nas zmian pozytywnie wpłynie na rynek diagnostyki i tym samym pomoże w sprawnej realizacji pakietu onkologicznego – dodaje Andrzej Mądrala.