Nowelizacja ma za zadanie dostosować nasze prawo do regulacji unijnych oraz uprościć zasady sprawozdawczości finansowej dla małych przedsiębiorstw, objętych obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych. Projekt zakłada, że mikro- i małe firmy będą musiały sporządzać jedynie znacząco skrócone sprawozdania finansowe. Nie byłoby natomiast konieczne przygotowywanie informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności, a także stosowanie wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia do wyceny aktywów i pasywów.

Dotychczasowe – stosunkowo restrykcyjne – wymogi związane z prowadzeniem pełnej księgowości skutecznie zniechęcały potencjalnych przedsiębiorców do korzystania z tej formy prawnej przy podejmowaniu działalności gospodarczej. Prowadzenie ksiąg rachunkowych wiąże się ze znaczącym wydatkiem, przeciętnie oscylującym wokół około 1000 zł miesięcznie, który trzeba ponosić nawet w sytuacji, gdy firma nie osiąga jeszcze zysków. To znacząco podnosi ryzyko biznesowe, które nie każdy chce lub może ponosić. Tymczasem właściciel małej firmy nie zawsze potrzebuje szczegółowych informacji na temat sytuacji finansowej swojej spółki bądź może zyskać dokładniejszy jej obraz mniejszym kosztem – wprowadzając system rachunkowości zarządczej.

Warto więc wdrożyć tego rodzaje ułatwienia dla małych firm, tym bardziej że sektor MŚP tworzy ok. 2/3 PKB Polski i stanowi 99,8 procent wszystkich zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Zmiany te w pewnej mierze mogą również pozytywnie wpłynąć na sytuację na rynku pracy. Proponowane udogodnienia mają objąć również m.in. fundacje i stowarzyszenia nieprowadzące działalności gospodarczej, co przyczyniłoby się ponadto do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP
 

Podstawowe obszary rachunkowości podmiotów leczniczych - samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostek budżetowych, prezentowane są w książce „Rachunkowość podmiotów leczniczych” .

System rachunkowości podmiotów leczniczych ukazany został w niej w sposób problemowy, poczynając od podstawowych pojęć, istoty, funkcji i zadań rachunkowości, poprzez zagadnienia szczegółowe, na sprawozdawczości finansowej i budżetowej kończąc. W książce przedstawiono także uwarunkowania rachunkowości wynikające z przynależności podmiotów leczniczych do sektora publicznego.

Książka jest dostępna w księgarni Profinfo


Oprac. Magdalena Okoniewska