Pracodawcy RP zaproponowali ministrowi zdrowia Konstantemu Radziwiłłowi spotkanie w celu przedyskutowania najważniejszych problemów ochrony zdrowia, do których zaliczyli uruchomienie wsparcia unijnego, dokończenie procesu refundacyjnego oraz zmianę systemu podwyżek dla pielęgniarek i położnych. W dłuższej perspektywie oczekują debaty o planach reform.

Z propozycją „wznowienia dialogu społecznego w ochronie zdrowia, przerwanego w roku 2014 roku niechlubną praktyką ignorowania głosu partnerów społecznych i interesariuszy sektora przez poprzedni rząd” zwrócił się do ministra zdrowia wiceprezydent Pracodawców RP Andrzej Mądrala. Wyraził przy tym nadzieję na szansę, jaką stwarza ponowne otwarcie na dialog, możliwość prawdziwej dyskusji, intelektualnej debaty, ścierania się koncepcji i wypracowywania optymalnych dla pacjentów rozwiązań we współpracy z Ministerstwem Zdrowia.

Wśród oczekiwań Pracodawców RP i przedsiębiorców wobec nowego ministra zdrowia wymieniono między innymi trzy kluczowe problemy konieczne do rozwiązania w najbliższym czasie, do którym zaliczono między innymi uruchomienie wielomiliardowego wsparcia unijnego uwarunkowanego rzetelnymi mapami potrzeb zdrowotnych, odpowiadających potrzebom pacjentów a nie świadczeniodawców. Drugi z istotnych problemów to dokończenie procesu przedłużania decyzji refundacyjnych, co nie będzie możliwe bez rewizji i wprowadzenia dobrych praktyk w stosowaniu ustawy refundacyjnej. Trzeci problem to rozwiązanie błędnie zaadresowanego przez poprzedników systemu wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, który stosowałby się do porządku prawnego, dawał faktyczne gwarancje i obejmował wszystkie zainteresowane grupy zawodowe, niwelując tym samym nieuzasadnione dysproporcje wynagrodzeń w sektorze.

W dłuższej perspektywie Pracodawcy RP oczekują szczerej debaty o planach reform oraz rozpisanie ich w formie tzw. mapy drogowej wraz z kalendarzem wprowadzanych zmian.

„Oczekujemy, że zmiany te będą w pełni uwzględniały zmiany zachodzące w społeczeństwie, jego starzenie się, a więc konieczność wydatkowania coraz większych środków na leczenie. Mamy nadzieję także, że pieniądze wydawane łącznie przez NFZ i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaczną być traktowane jak inwestycja w zdrowie obywateli, że dostrzeże Pan Minister i Rząd fundamentalne znaczenie kosztów wtórnych w globalnym budżecie państwa, stawiając jako wspólny cel umożliwienie pacjentom jak najszybszego powrotu do pracy czy też możliwość zachowania pełnej sprawności intelektualnej i fizycznej co najmniej do ukończenia 67. roku życia” – czytam w stanowisku Pracodawcy RP.

Autorzy listu podkreślają także, że oczekują, iż nowy minister będzie, zgodnie z zapowiedziami, konsultował swoje decyzje ze wszystkimi interesariuszami, a reformy będą dokonywane w duchu dialogu społecznego. Wierzą też, że tworzenie nowych aktów prawnych będzie przebiegać zgodnie z zasadami poprawnej legislacji.

Pracodawcy RP poprosili ministra zdrowia o możliwość dyskusji przedstawionych kierunków i wyzwań w gronie szefów związków pracodawców ochrony zdrowia reprezentowanych w organizacji przez platformę „Zdrowe Zdrowie”, do której należą: Polska Federacja Szpitali, Federacja Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”, Pracodawcy Medycyny Prywatnej oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych.

Grupa ta reprezentuje ponad 70 tysięcy lekarzy pracujących w prawie 290 szpitalach publicznych i prywatnych, a także placówki ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej oraz 2,5 tysiąca praktyk podstawowej opieki zdrowotnej.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.pracodawcyrp.pl, stan z dnia 25 listopada 2015 r.