W efekcie powoduje to szereg wątpliwości co do obowiązującej mocy prawnej zarządzeń p.o. prezesa NFZ i podejmowanych na ich podstawie decyzji.

Wielokrotnie podkreślaliśmy, że w zarządzaniu NFZ niezbędna jest stabilizacja kadrowa, przejrzyste i bezkonfliktowe relacje prezesa NFZ z ministrem zdrowia. Jest to szczególnie ważne dla zapewnienia skutecznej realizacji pakietu onkologicznego i kolejkowego oraz poprawy dostępu do świadczeń opieki  zdrowotnej.

Konsekwentnie opowiadamy się za decentralizacją NFZ. Koniecznym jest systematyczne doskonalenie funkcjonowania funduszu i wprowadzenie skutecznego nadzoru ze strony Ministerstwa Zdrowia. Należy ograniczyć kompetencje Funduszu i jego prezesa, sprowadzając je głównie do roli płatnika, a nie regulatora rynku. Oczekujemy, że nowo powołany prezes NFZ, podejmie działania zmierzające do udoskonalenia procedury wydawania niezbędnych aktów prawnych (zarządzeń i komunikatów prezesa NFZ o treści normatywnej) zgodnych z wymogami prawidłowej techniki prawodawczej przy zapewnieniu w niej udziału strony społecznej.

Oczekujemy, że wyłoniony w konkursie prezes NFZ, poza  spełnieniem kryteriów formalnych, uzyska społeczną akceptację medycznych samorządów zawodowych zaufania publicznego, organizacji pacjentów oraz pracodawców, instytucji ubezpieczeń społecznych, związków zawodowych.

Popieramy propozycje zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy ze środków publicznych dotyczące poprawy funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia i sposobu powoływania prezesa NFZ.