Dziękując za przesłane wyjaśnienia dotyczące zakresu kompetencji rzeczników praw pacjenta szpitala psychiatrycznego Prezes NRL zauważył, że obowiązujące przepisy nie są aż tak jednoznaczne jak wynikałoby z przesłanej przez Panią Rzecznik odpowiedzi, a przykłady wskazywane zarówno przez konsultanta krajowego z dziedziny psychiatrii prof. Marka Jaremę jak i innych lekarzy psychiatrów potwierdzają istnienie szeregu wątpliwości, które wymagają wyjaśnienia:

„W procesie leczenia prawa pacjenta muszą być przestrzegane. Samorząd lekarski wie o tym chyba najlepiej, ponieważ obowiązki lekarza związane z poszanowaniem praw pacjenta zapisał w Kodeksie Etyki Lekarskiej zanim zostały one gdziekolwiek skodyfikowane.

Leczenie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi jest zadaniem trudnym i odpowiedzialnym. Zaburzenia psychiczne zniekształcają pacjentowi obraz świata, dezorganizują jego zachowanie, a przez to utrudniają lub wręcz uniemożliwiają podejmowanie racjonalnych decyzji, czasem doprowadzają do zachowań zagrażających jemu samemu i jego otoczeniu. W takich przypadkach lekarze są uprawnieni do leczenia bez zgody pacjenta, a nawet wbrew jego woli.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego reguluje kwestie leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi zmierzając do tego, aby leczenie, a zwłaszcza przyjęcie do szpitala psychiatrycznego odbywało się za zgodą chorego. Niemniej jednak w określonych sytuacjach ustawa ta przewiduje leczenie pacjenta bez jego zgody.

Nawet najlepiej skonstruowane przepisy prawa nigdy nie będą w stanie jednoznacznie rozwiązywać wszystkich sytuacji, jakie zdarzają się w życiu. Dlatego w przypadku przepisów dotyczących niesienia pomocy medycznej konieczna jest ich mądra interpretacja. Jej podstawowym kryterium winno być dobro pacjenta, którego najwyższym przejawem jest dążenie do poprawy stanu zdrowia. W końcowym fragmencie pisma z dnia 12 listopada 2012 r. Pani Minister słusznie uznaje dobro pacjenta za „ten sam cel” dla środowiska medycznego i osób pełniących funkcję rzecznika praw pacjenta szpitala psychiatrycznego.”

Prezes NRL odniósł się bezpośrednio do tych fragmentów odpowiedzi Pani Minister, które zdaniem samorządu zawodowego lekarzy są dyskusyjne.

Źrodło: www.nil.org.pl