17 października br. w Kielcach odbyło się spotkanie członków ZPPOZ Województwa Świętokrzyskiego z Zarządem Federacji PZ, który reprezentowali: Jacek Krajewski, Wojciech Pacholicki i Adam Tomczyk.

Prezes Jacek Krajewski omówił w skrócie działania Federacji w ostatnich miesiącach. Przedstawiona została informacja na temat przebiegu spotkania przedstawicieli FPZ z Prezes NFZ Agnieszką Pachciarz.

W dyskusji dużo uwagi poświęcono kwestiom wprowadzenia centralnej weryfikacji ubezpieczonych. Świadczeniodawcy podnosili także kwestie zapisów ogólnych warunków umów, które nie przystają do zmieniającej się rzeczywistości, w szczególności w częściach dotyczących wystawiania recept, kar nienależnej refundacji i zaświadczeń od specjalistów. Podnoszono również problem zakazu wystawiania recept i zleceń na zaopatrzenie ortopedyczne pacjentom przebywającym zakładach opieki stacjonarnej – zgłaszające się do poradni rodziny nie rozumieją zakazu wypisywania wynikającego z OWU.
Wojciech Pacholicki przedstawił problemy związane z zbliżającym się przejściem na dokumentację elektroniczną przewidzianą na sierpień 2014 roku. Omówiono kolejność działań – zakupy sprzętu, programów, wdrożenie, szkolenia oraz możliwości pozyskania środków na te cele.

Z kolei Adam Tomczyk przedstawił problemy dotyczące szkolenia lekarzy rodzinnych – obcięto środki na pozaakademickie ośrodki szkolenia LR. Działania te ocenione zostały jako nieracjonalne – szczególnie w sytuacji pogłębiającego się braku rąk do pracy w lecznictwie ambulatoryjnym.

Na koniec uczestnicy spotkania wyrazili potrzebę częstszych kontaktów z zarządem FPZ .

Źródło: www.federacjapz.pl