Od początku roku 2015 służby wojewody pomorskiego ujawniły na terenie województwa 7 nielegalnych placówek nazywanych potocznie domami opieki, seniora lub spokojnej starości. Trzy z nich zostały już zamknięte. Prowadzone są jeszcze trzy postępowania, dwa wspólnie z prokuraturą.

Prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest możliwe po uzyskaniu zezwolenia wojewody, zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).

Specjaliści z Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżąco sprawdzają docierające do nich informacje, przeglądają reklamy zamieszczane w internecie czy prasie. Chętnych na prowadzenie „opiekuńczej” działalności niekoniecznie zgodnej z prawem nadal nie brakuje. Bywa, że zamiast legalnej działalności gospodarczej - w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku - organizują np. agroturystykę.

Zgodnie z przepisami prowadzenie bez zezwolenia wojewody, placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, zagrożone jest karą pieniężną, w wysokości 10 tys. zł. w przypadku pobytu w placówce do dziesięciu osób, powyżej tej liczby 20 tys. zł.

Ponadto, kto po uprawomocnieniu się decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za prowadzenie placówki bez zezwolenia - nie zaprzestanie jej prowadzenia, podlega karze w wysokości 40 tys. zł. W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających w placówce prowadzonej bez zezwolenia, wojewoda może, poza nałożeniem kary pieniężnej, wydać decyzję nakazującą wstrzymanie prowadzenia tej placówki, z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności, do czasu uzyskania zezwolenia.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.gdansk.uw.gov.pl, stan z dnia 30 lipca 2015 r.