Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn podpisał 25 marca 2015 roku w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Konwencję Rady Europy o przeciwdziałaniu handlowi narządami ludzkimi, przyjętą przez Komitet Ministrów Rady Europy 9 lipca 2014 roku.

Podpisanie Konwencji odbyło się podczas Konferencji Rady Europy odbywającej się w dniach 24-27 marca 2015 r. w Santiago de Compostela na terenie Królestwa Hiszpanii.

Konwencja jest otwarta do podpisu dla 47 państw członkowskich, a także krajów, które nie należą do Rady Europy. Warunkiem jej wejścia w życie jest związanie się postanowieniami przez co najmniej 5 państw, z których 3 to członkowie Rady Europy. W procesie negocjacji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Zdrowia.

W Konwencji zawarto przepisy definiujące podstawowe pojęcia i zasady z zakresu przeciwdziałania handlowi ludzkimi narządami oraz zobowiązujące do penalizacji określonych zachowań związanych z przeszczepianiem narządów ludzkich, jak również postanowienia dające podstawy do szerszej współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania handlu tymi narządami.

Po podpisaniu Konwencji nastąpi jej ratyfikacja przez Prezydenta RP, za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie. Ratyfikację powinno poprzedzić dostosowanie prawa krajowego do jej wymagań, co wiązać się będzie z nowelizacją wymaganych ustaw.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.ms.gov.pl, stan z dnia 26 marca 2015 r.