Konsultant poinformowała, że w toku kształcenia przeddyplomowego położna nabywa umiejętności i kompetencje do samodzielnego wykonywania wielu świadczeń zdrowotnych, w tym do profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej i neonatologicznej, także do wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu. Do realizacji tych świadczeń konieczne jest posiadanie między innymi wiedzy z zakresu elektrodiagnostyki oraz umiejętności wykonywania badania diagnostycznego – EKG, których położna nabywa w ramach przedmiotu Fizjologia oraz Interna i pielęgniarstwo internistyczne.

Jednakże zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. nr 210 poz. 1540 z dnia 14 listopada 2007 r.), wyraźnie zaznaczono, że położna jest uprawniona do wykonywania samodzielnie EKG, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego. Wykonywanie zatem zapisu EKG na zlecenie lekarza bez kursu specjalistycznego, tylko po szkoleniu wewnątrz oddziałowym, jest niezgodne z istniejącym prawem..
 
dr n. med. Dorota Ćwiek
Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego

www.nipip.pl