W swoim liście prezes Rady Ministrów podkreślał, że dobro osób starszych zawsze należało do priorytetów jego gabinetu, a seniorzy powinni odgrywać istotną rolę w polskim życiu społecznym. Zapowiedział także, że wraz z zmianami demograficznymi należy spodziewać się zmian w jakościowej opiece nad osobami starszymi.

W Polsce mamy jeden z najniższych wskaźników zatrudnienia osób w wieku 55-64. Przedłużenie ich aktywności zawodowej ma zatem fundamentalne znaczenie dla całego rynku pracy.

O roli osób starszych w społeczeństwie mówił podczas Kongresu minister Władysław Kosiniak-Kamysz:  -Skarb polskiego społeczeństwa to osoby starsze, obywatele, którzy mają ogromy potencjał w zapewnieniu spoistości naszego społeczeństwa. To spotkanie jest ogromnym sukcesem – wiele osób z różnymi poglądami, ale patrzących w jednym kierunku spotkało się tu dzisiaj.

Podczas sesji plenarnych odbywających się drugiego dnia Kongresu poruszano kwestie związane z aktywizacją osób starszych oraz opłacalności inwestycji zdrowotnych. Jak wynika z danych Eurostat, co najmniej 3,1 mln osób w 2008 roku pozostawało nieaktywnych zawodowo z powodu całkowitej bądź częściowej niepełnosprawności. Stanowiło to aż 10 procent całej populacji w wieku produkcyjnym. Istotny wpływ na zdolność do pracy mają też choroby przewlekłe, w tym choroby zapalne uwarunkowane immunologicznie, określane mianem IMID (ang. immune-mediated inflammatory diseases).

Magdalena Władysiuk, Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC zwróciła uwagę na związane z IMID koszty  pośrednie wynikające z nieobecności lub niezdolności do pracy. Według przeprowadzonego przez CEESTAHC badania, roczny koszt ogólnej utraty wydajności pracy, związany z samym tylko RZS szacuje się na okoo 1,5 mld złotych. W dłuższym okresie nie stać nas na ponoszenie kosztów wynikających ze zwolnień lekarskich, rent i obniżonej wydajności w pracy. Dlatego też istotnym jest podjęcie w Polsce działań wspierających aktywność zawodową.
- Czy powinniśmy inwestować w zdrowie – to już nie pytanie, ale teza. To warunek sine qua non rozwoju społecznego – mówiła dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia. -Warunkiem naszego wzrostu gospodarczego i społecznego jest to, że będziemy inwestowali w zdrowie w sposób zrównoważony, czyli nie będziemy się skupiali na tym, ile wydajemy, ale również jak wydajemy – podkreślała.

W popołudniowej sesji pt. „Skonsolidowana opieka nad seniorem” wykład wprowadzający wygłosił ekspert w zakresie ochrony zdrowia, dr Jerzy Gryglewicz. Przedstawił m.in. najważniejsze rekomendacje dla Polski na podstawie raportu Instytutu Ochrony Zdrowia pt. „Zdrowie priorytetem politycznym państwa – analiza i rekomendacje”:

Zdrowie ważnym elementem polityki wszystkich resortów i całego rządu.
•    Promocja zdrowego stylu życia, profilaktyka chorób cywilizacyjnych.
•    Podniesienie efektywności systemu opieki medycznej. Integracja opieki medycznej z opieką społeczną.
•    Zwiększenie indywidualnej odpowiedzialności obywateli za zdrowie własne i swoich najbliższych oraz prawo wyboru standardu leczenia.
•    Partycypacja obywateli i interesariuszy systemu, dialog społeczny i silne przywództwo liderów warunkiem poprawy stanu zdrowia Polaków.
 

Źródło: Fundacja na rzecz Zdrowego Starzenia