W nadchodzącym półroczu komisja będzie pracowała w pierwszej kolejności nad zmianami w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz projektem ustawy budżetowej na rok 2014 w zakresie działania Komisji. W dalszej kolejności Komisja zajmie się projekt uchwały dotyczącej wyrażenia poparcia Radzie Ministrów w sprawie kontynuacji prac nad programem zdrowotnym dotyczącym in vitro oraz listopad zmianami w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Pod Koniec bierzącego roku, Komisji będą koncentrowały się na poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz rozpatrzeniu informacji na temat funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej.


Źródło: www.orka.sejm.gov.pl