Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia opublikował zarządzenie zmieniające plan finansowy NFZ na rok 2014. Zgodnie ze zmianami 305.934 zł zostanie przeznaczone na koszty świadczeń w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej.

Środki te będą pochodziły z rezerwy przeznaczonej na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej i refundacji leków.

Zmiana planu finansowego NFZ umożliwia staranie się przez pacjentów o zwrot kosztów poniesionych na świadczenia medyczne za granicą.

Poza tym o 381 tys. zł zwiększone zostaną koszty administracyjne, w tym o 321 tys. zł koszty wynagrodzeń, o 60 tys. zł koszty na ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, o 52 tys. zł składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych oraz o 8 tys. zł na Fundusz Pracy.

Środki na ten cel będą pochodziły z rezerwy określonej jako „pozostałe koszty”.

Według aktualnego planu finansowego NFZ przychody Funduszu w roku 2014 mają wartość 66.909.138 zł, a koszty ogółem – 68.165.435 zł. Wynik finansowy netto to strata w wysokości 1.256.297 zł.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 16 grudnia 2014 r.