Odpowiedź

Ustawodawca nie wymaga bezpośrednio, aby pielęgniarki i położne zatrudnione w podmiotach leczniczych używały pieczątek, ale wprowadza bezwzględny wymóg, aby każdy wpis w dokumentacji medycznej był opatrzony czytelnym oznaczeniem osoby dokonującej wpisu.
Oznaczenie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych oraz kierującej na badanie, konsultację lub leczenie ma zawierać:
- nazwisko i imię,
- tytuł zawodowy,
- uzyskane specjalizacje,
- numer prawa wykonywania zawodu – w przypadku lekarza, pielęgniarki i położnej,
- podpis.
Wynika zatem, że posługiwanie się pieczątką, na której są wszystkie powyżej wskazane informacje, jest po prostu ułatwieniem. Alternatywą jest wpisywanie tych informacji za każdym razem do oznaczenia wykonania świadczenia zdrowotnego.
Podstawa prawna udzielonej odpowiedzi: § 4 ust. 2 w zw. z § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697 z późn. zm.)

Pytanie pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie