Odpowiedź

Pielęgniarka szkolna nie obejmuje opieką członków OHP.

Uzasadnienie

Pielęgniarka szkolna sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną w znajdującym się na terenie szkoły gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. - dalej: u.s.o.). Pielęgniarka szkolna planuje i realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami na terenie szkoły lub w placówce młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz specjalnego ośrodka wychowawczego dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (art. 2 u.s.o.). Członkowie OHP zostali wyłączeni z systemu oświaty w ramach kolejnej nowelizacji tej ustawy (wcześniej art. 2 pkt 8 u.s.o.).

Pytanie pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie