Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w stanowisku z dnia 3 grudnia 2014 r. wyraziło zaniepokojenie związane z brakiem przepisów wykonawczych oraz stosownych zarządzeń wprowadzających pakiet onkologiczny. Pakiet ma obowiązywać od dnia 1 stycznia 2015 r.

W ocenie Prezydium nie jest również precyzyjnie określona sytuacja związana z wydatkami przeznaczonymi na planowane zmiany systemowe. Jak podkreśla Rada finansowanie pakietu onkologicznego będzie wiązać się z koniecznością poniesienia przez Narodowy Fundusz Zdrowia dodatkowych wydatków, a obecnie brak jest informacji zarówno ze strony Ministerstwa Zdrowia, jak i Funduszu, pozwalających na ustalenie wysokości kosztów jego wdrożenia i wskazania źródła finansowania. „Wprowadzenie pakietu, przy poszanowaniu celu, w jakim został on ustalony, nie powinno odbywać się kosztem pozostałych pacjentów oraz doprowadzać do zmniejszenia wydatków na leczenie i świadczenia opieki zdrowotnej w pozostałych zakresach” – czytamy w stanowisku Rady. Prezydium ORL w Katowicach zwraca też uwagę, że pakiet onkologiczny nie został poprzedzony żadnym programem pilotażowym, a lekarze, którzy będą uczestniczyć w jego wdrażaniu, nie posiadają dostatecznej wiedzy na temat jego funkcjonowania. „Jesteśmy przekonani, że powyższe okoliczności spowodują liczne problemy w realizacji pakietu onkologicznego” – niepokoi się Rada Lekarska.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.izba-lekarska.org.pl, stan z dnia 5 grudnia 2014 r.