Nowe przepisy zakładają zniesienie limitów w onkologii, ale tylko tam, gdzie dotrzymane będą terminy diagnostyki i leczenia oraz zapewniona będzie odpowiednia jakość leczenia. Wzmocniona w tym zakresie ma być rola lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Ustawy kładą także nacisk na leczenie ambulatoryjne, jednodniowe, które jest najbardziej komfortowe dla pacjenta. Leczenie szpitalne ma być prowadzone tylko w przypadkach, w których jest to konieczne.

Pacjent z podejrzeniem lub rozpoznaniem nowotworu otrzyma Kartę Pacjenta Onkologicznego, która będzie uprawniała do tzw. szybkiej diagnostyki onkologicznej i wizyt u specjalistów bez skierowania. Będzie miał też przydzielonego specjalnego koordynatora leczenia.

Zmiany mają zapewnić lepszy dostęp do specjalistów. Placówki co tydzień będą przekazywać do NFZ informację o wolnym terminie, w którym dane świadczenie może zostać udzielone. Będą także prowadzić listy oczekujących w formie elektronicznej. Wprowadzona zostanie tzw. "porada receptowa", ponieważ wiele wizyt odbywa się wyłącznie w celu przedłużenia recepty.

Po zmianach kolejka będzie budowana z osób oczekujących na pierwszą wizytę; premiowani będą ci specjaliści, którzy po szybkiej diagnozie i ustawieniu leczenia przekażą pacjenta pod opiekę lekarza POZ.

Zmieni się rola NFZ, który będzie pełnił "rolę płatnika, a wycena świadczeń zdrowotnych zostanie przeniesiona z NFZ do Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Wprowadzane zostaną zmiany dotyczące programów zdrowotnych – przepisy rozróżniają programy zdrowotne i programy polityki zdrowotnej. Projekty programów polityki zdrowotnej będą opracowywane na podstawie map potrzeb zdrowotnych. Ogólnopolska Mapa Potrzeb Zdrowotnych oraz mapy regionalne (dla terenu województwa) będą służyć zmniejszeniu nierówności w opiece zdrowotnej.

Zgodnie z nowymi przepisami pielęgniarka i położna posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo będą miały prawo samodzielnie ordynować leki zawierające określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiać na nie recepty, ordynować określone wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie zlecenia albo recepty jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie.

Natomiast w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pielęgniarka i położna posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo będą miały prawo wystawiać recepty na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji leczenia, jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie.

Poza tym pielęgniarka i położna posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo będą miały prawo wystawiać skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta.

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej wprowadza między innymi przepis, zgodnie z którym pielęgniarka i położna, na podstawie wyników badań lub dokumentacji medycznej i po uprzednim, osobistym wykonaniu badania fizykalnego będzie mogła ordynować leczenie. Pielęgniarka i położna będą mogły także kontynuować leczenie oraz wydać receptę albo zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację bez dokonania osobistego badania pacjenta, jeśli to będzie uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.

Wzmocniona ma zostać rola konsultantów jako podmiotów doradczych ministra zdrowia oraz wojewodów. Będą oni zobowiązani do upubliczniania źródeł swoich dochodów, co ma zapobiec sytuacjom, w których dochodzi do konfliktu interesów.

12 sierpnia 2014 podpisane zostały ustawy z 22 lipca 2014 roku: o konsultantach w ochronie zdrowia, o zawodach pielęgniarki i położnej oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych wejdzie w życie 1 stycznia 2015 roku, z wyjątkiem części przepisów, które wejdą w życie z dniem ogłoszenia, z dniem 1 stycznia 2016 roku, 1 stycznia 2018 roku oraz 1 stycznia 2020 roku.

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących wystawiania recept, które wejdą w życie 1 stycznia 2016 roku.