Dotychczas w wypadku niemożności potwierdzenia przez świadczeniodawcę prawa pacjenta do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w systemie e-WUŚ, pacjent był uprawniony do złożenia pisemnego oświadczenia o przysługujących mu uprawnieniach. Konsekwencją złożenia nieprawdziwego oświadczenia była możliwość dochodzenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaty od samego pacjenta – z zastrzeżeniem usprawiedliwionych błędów świadczeniobiorców - przy jednoczesnym pokrywaniu należnego wynagrodzenia dla świadczeniodawcy.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 50 ust. 16 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1793) zasady te nie będą miały zastosowania do osób, którym udzielono świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. W odniesieniu do wskazanych świadczeń nadal konieczne będzie składanie przez pacjentów pisemnych oświadczeń w wypadku negatywnej weryfikacji w systemie e-WUŚ.

Niemniej jednak, nawet gdy zostaną one złożone w sposób świadomie nieprawdziwy, nie będzie się to wiązało z koniecznością zapłaty przez pacjenta należności na rzecz Funduszu. Nadal wynagrodzenie wynikające z udzielonych takiej osobie świadczeń otrzymywać będzie natomiast od Funduszu świadczeniodawca.

Nowelizacja określa również dodatkowy termin na zgłoszenie przez osobę uprawnioną członków rodziny do ubezpieczenia. Częstą przyczyną negatywnej weryfikacji przez Fundusz uprawnień świadczeniobiorców jest bowiem ich niezgłoszenie do ubezpieczenia. W takim przypadku, osoba zainteresowana w terminie 30 dni od dnia udzielenia świadczenia albo 30 dni od dnia poinformowania przez Fundusz o wszczęciu postępowania administracyjnego mającego na celu wyegzekwowanie należności za świadczenia będzie mogła dopełnić stosownych formalności – de facto z mocą wsteczną.

Nowelizacja wchodzi w życie 12 stycznia 2017 roku. Wszystkie postępowania mające na celu wydanie decyzji administracyjnych ustalających obowiązek poniesienia kosztów świadczeń POZ i ich wysokość oraz dotyczące ich egzekucji będą podlegać z dniem wejścia w życie nowelizacji umorzeniu. Ponadto osoby, od których Fundusz dochodzi należności z powodu niezgłoszenia do ubezpieczenia będą miały 90 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji na dopełnienie stosownych formalności z tym związanych, co również spowoduje umorzenie trwających w stosunku do nich postępowań.

 Ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw opublikowano w Dzienniku Ustaw pod poz. 2173.

Opracowanie: adw. Damian Konieczny