Zgodnie z ustawą w 2018 roku na ochronę zdrowia będzie przeznaczone 4,67 procenta PKB, a w roku 2019 - 4,86 procenta. W kolejnych latach nakłady te także będą wzrastać i wyniosą w 2020 roku - 5,03 procenta, w 2021 roku – 5,22 procenta, w 2022 roku - 5,41 procenta, w 2023 roku – 5,6 procenta, a w 2024 roku – 5,8 procenta.

Oznacza to realny wzrost nakładów w 2019 roku - o kwotę 3 779 mln zł, w 2020 roku - o kwotę 13 055 mln zł, w 2021 roku -  o kwotę 23 656 mln zł, w 2022 roku  - o kwotę 35.409 mln zł, w 2023 roku -  o kwotę 47.825 mln zł, w 2024 roku - o kwotę 61.410 mln zł, natomiast w 2025 roku - o kwotę 75.898 mln zł.

W rezultacie w ciągu 10 lat wydatki te wzrosną o kwotę 547.629 mln zł. Docelowy poziom finansowania, czyli 6 procent PKB, będzie osiągnięty w 2025 roku.

Środki, o których mowa, obejmują wydatki budżetowe w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister zdrowia, wydatki budżetowe w dziale „ochrona zdrowia” w innych częściach budżetu państwa oraz wydatki budżetowe w innych działach budżetu państwa przeznaczone na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne,  koszty Funduszu ujęte w planie finansowym Funduszu z wyłączeniem środków z budżetu państwa oraz koszty związane z realizacją staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych.

Nowelizacja ustawy wejdzie w życie 1 stycznia 2018 roku.

 [-DOKUMENT_HTML-]