Założenia zawarte w mapach zaprezentowano podczas piętnastego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Mapy przedstawiła wicewojewoda opolska Violetta Porowska.  Omówiono dane z map dotyczące kilku specjalizacji – interny, pediatrii, chirurgii oraz ginekologii i położnictwa.

Z przedstawionych danych wynikało, że w każdej z tych specjalizacji placówki w regionie dysponują większą liczbę łóżek szpitalnych niż wynika to z prognozowanych potrzeb. Na oddziałach internistycznych jest 735 łóżek, a potrzeby mówią o 610.  Na oddziałach chirurgii ten stosunek wynosi 486 istniejących łóżek do 310 potrzebnych. Podkreślano, że trzeba rozważyć potrzebę zweryfikowania obecnej liczby łóżek na oddziałach, gdzie obłożenie jest  najmniejsze.

– Nie uciekniemy od racjonalizacji – mówiła wicewojewoda.

Wicemarszałek województwa Roman Kolek podkreślał jednak, że w samorządzie województwa i samorządach lokalnych nie będzie przyzwolenia na likwidacje.

– Tutaj trzeba szukać innych rozwiązań, na przykład tworzenia kooperatyw  czy przekształceń oddziałów - mówił. Dodał też, że mniejsze wykorzystanie łóżek wynika z krótszego pobytu pacjentów na oddziałach oraz może być efektem odpływu pacjentów do szpitali w sąsiednich województwach – śląskim i dolnośląskim. W tych regionach finansowanie opieki zdrowotnej jest dużo wyższe niż w Opolskiem, krótszy jest też czas oczekiwania na świadczenia.

- Jest to temat, o którym mówimy już od dłuższego czasu, gdyż województwo opolskie otrzymuje mniej środków niż inne regiony – mówi Roman Kolek.

Podczas spotkania mówiono także, że konieczne jest tworzenie większej liczby łóżek opieki długoterminowej, co jest zgodne z priorytetami regionalnej polityki zdrowotnej. Wśród nich jest także rozwój bazy klinicznej w regionie, modernizacja i racjonalizacja infrastruktury świadczenia usług medycznych, zwiększenie dostępności do opieki geriatrycznej, rozwój infrastruktury w ośrodkach opieki krótkoterminowej, optymalizacja opieki nad matką i dzieckiem oraz opieki pediatrycznej.

- Rozwijamy opiekę długoterminową oraz rehabilitację, ale potrzeby są jeszcze większe – uważa wicemarszałek Kolek.

Podczas posiedzenia pojawił się wniosek, by o potrzebach racjonalizacji, wynikających z opracowanych map, porozmawiać z przedstawicielami samorządów powiatowych, czyli właścicielami szpitali.

- Dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie podziału kompetencji pomiędzy poszczególnymi szpitalami. Mamy małe powiaty i małe szpitale, nie wszystkie z nich muszą na przykład prowadzić tzw. ostry dyżur, mogą być nastawione tylko  na zabiegi planowe, wówczas lepiej wykorzysta się ich infrastrukturę – wyjaśnia Roman Kolek.

Według wicemarszałka przedstawione podczas posiedzenia Rady informacje mogą być dobrym punktem wyjścia do dalszych rozmów dotyczących wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu szpitali w regionie.

 

 [-OFERTA_HTML-]