Przedmiotowe zarządzenie określa sposób postępowania w sprawie wydania przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia decyzji dotyczącej indywidualnego rozliczenia świadczeń udzielonych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, których przedmiotem jest udzielanie świadczeń w rodzajach określonych w § 2 ust. 1 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484) oraz wzory wniosków w sprawie indywidualnego rozliczenia świadczeń.

Warunki składania i rozpatrywania wniosków dotyczą wszystkich rodzajów świadczeń, o ile nie zostały określone w zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dla poszczególnych rodzajów świadczeń.

Zarządzenie określa odrębne wzory wniosków dla indywidualnego rozliczenia świadczeń wykonywanych ponad limit dni określony w zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów, dla świadczeń wykonanych w odstępie krótszym niż 14 dni, wskazanym w zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów, dla świadczeń udzielonych świadczeniobiorcy innej płci, niż wskazuje na to profil komórki udzielającej świadczenie, dla świadczeń udzielonych świadczeniobiorcy pełnoletniemu w ramach zakresów świadczeń z dopiskiem „dla dzieci” albo „dziecięcy”, dla świadczeń udzielonych świadczeniobiorcy w ramach umowy w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień świadczeniobiorcy w wieku poniżej 60. roku życia na oddziale psychogeriatrycznym, dla świadczeń udzielonych w sytuacjach, w których w ramach umowy w rodzaju leczenie szpitalne początkiem kolejnej hospitalizacji jest dzień zakończenia poprzedniej hospitalizacji u tego samego świadczeniodawcy (i nie jest to kontynuacja poprzedniego leczenia) oraz dla świadczeń udzielonych w sytuacjach przedłużenia czasu trwania rehabilitacji (fizjoterapii) realizowanej w warunkach domowych.

Osobny wzór wniosku, obejmujący specyfikację kosztową, dotyczył będzie indywidualnego rozliczenia świadczeń, o których mowa w przepisach zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określającego warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Źródło: www.nfz.gov.pl