Konieczność wydania przedmiotowego rozporządzenia wynika z potrzeby określenia ram prawnych determinujących sposób i procedury przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych i określenia opłaty za tę analizę. Przedmiot i zakres czynności, jakie podejmowane są przez AOTM zostały określone z uwzględnieniem wiedzy z zakresu oceny technologii medycznych. Przedmiotowa analiza ma na celu ustalenie stanu faktycznego w oparciu o najlepsze dostępne źródła wiedzy w danych dziedzinach, który to stanowić ma podstawę obiektywnej i przejrzystej oceny analiz dołączanych do składanych wniosków. Opłata za przygotowanie analizy weryfikacyjnej wyniesie 101 574 zł. Akt czeka na publikację w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania.

Źródło: www.bip.mz.gov.pl.