Tekst jednolity rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 września 2011 roku uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6 grudnia 2012 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. poz. 1373).
 
Opracowanie: Ewelina Wójcik RPE WK