Problemem dla lekarzy jest radzenie sobie z codziennym sytuacjami stresowymi pojawiającymi się w miejscu pracy, zarówno w obszarze stricte zawodowym na płaszczyźnie: lekarz – pacjent, jak i biznesowym w kontakcie: lekarz – personel, lekarz – pracownicy sanepidu, lekarz – NFZ.

Trudności wywołuje też  identyfikowanie źródeł konfliktu w zespole, nadzór i ocena zadań, w tym karanie za pracę poniżej możliwości, delegowanie zadań na współpracowników czy  ustalanie standardów dla wykonywanych przez pracowników zadań. Brak umiejętności w zakresie kształtowania właściwych relacji między lekarzem a personelem jest jednym ze stresorów w środowisku pracy.

W książce przedstawiono istotę analizy otoczenia rynkowego, która jest pomocna zarówno w określaniu miejsca wykonywania działalności, jak i w śledzeniu zmian zachodzących w otoczeniu, a w konsekwencji w podejmowaniu działań adekwatnych do tych zmian. Omówiono w niej także biznesowe role lekarza w podmiocie leczniczym wraz ze specyfikacją cech i umiejętności, które je charakteryzują. Lekarz, który będzie się nimi charakteryzował, ma szanse na zmniejszenie poziomu stresu w miejscu pracy. Omówiono kompetencje emocjonalne, które są ważnym komponentem w działaniach lekarza, jako przełożonego i usługodawcy a także zasadność wprowadzania zmian w funkcjonowaniu podmiotów leczniczych, jako podmiotów rynku. Podkreślono rolę dążenia do rozwoju nie tylko lekarza ale również personelu pomocniczego oraz wprowadzania reguł organizacji pozytywnej, które pomagają między innymi w ułożeniu lepszych relacji lekarz – personel.

Książka łączy aspekty teoretyczne z ich praktyczną egzemplifikacją – dzięki zawartym w niej kwestionariuszom samooceny czytelnik będzie mógł odnieść przedstawione w niej zagadnienia do swojej aktywności zawodowej  i na bieżąco skonfrontować swoje kompetencje z przedstawianym wzorcem. 

Książka jest dostępna w księgarni Profinfo.

Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska jest adiunktem na Wydziale Ekonomiczno-socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Od kilku lat zajmuje się problematyką biznesowego funkcjonowania podmiotów opieki zdrowotnej. Jest autorką sześciu książek i kilkudziesięciu artykułów z tego zakresu. Prowadzi wykłady i szkolenia z marketingu relacji skierowane do personelu podmiotów opieki zdrowotnej. Zajmuje się doradztwem w zakresie marketingu i zarządzania w prywatnych gabinetach stomatologicznych.