Sprawa dotyczyła jednego z kandydatów biorących udział w konkursie na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw pielęgniarstwa. Mężczyzna przystąpił do konkursu na to stanowisko, jednak go nie wygrał. Złożył wniosek o stwierdzenie nieważności postępowania konkursowego. Wniosek został jednak rozstrzygnięty odmownie.

W związku z tym zaskarżył rozstrzygnięcie dyrektora ZOZ o odmowie stwierdzenia nieważności konkursu bezpośrednio do sądu administracyjnego.

WSA ustalił, iż z akt administracyjnych sprawy wynikało, iż skarżący nie wezwał dyrektora powiatowego ZOZ do usunięcia naruszenia prawa, lecz z pominięciem tego środka złożył, za pośrednictwem tego organu, skargę do sądu administracyjnego.

Celem wyczerpania środków zaskarżenia przed wniesieniem skargi do sądu administracyjnego, jest danie organom administracji możliwości rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu administracyjnym bez potrzeby uruchamiania sądowej kontroli aktów administracyjnych.

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa zawarte w skardze do sądu, tego celu nie realizuje, przez co nie może być uznane za wyczerpanie środków zaskarżenia przed wniesieniem skargi do sądu administracyjnego – uznał sąd.

Postanowienie WSA w Kielcach z 5 sierpnia 2015 roku, sygn. akt II SA/Ke 466/15, nieprawomocne