Obecnie odznaki wręczane są przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub osoby przez niego upoważnione raz w roku w dwóch turach na specjalnych uroczystościach w Warszawie. Bardzo często dochodzi jednak do sytuacji, w której zaproszone osoby nie przyjeżdżają na uroczystości, dlatego Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić między innymi możliwość wysyłania odznak wraz z legitymacją za pośrednictwem poczty.

Przekazany w dniu 28 września 2015 r. projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak „Dawca przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu”(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 755) zakłada wprowadzenie możliwości wysłania pocztą odznaki „Zasłużony Dawca Przeszczepu” wraz z legitymacją w przypadku, gdy po dwukrotnym wysłaniu zaproszenia zasłużony dawca przeszczepu nie przyjedzie na uroczyste wręczenie odznaki wraz z legitymacją.

Drugim rozwiązaniem ma być możliwość osobistego odebrania odznaki w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w dowolnym terminie po dniu oficjalnej uroczystości. Dotychczasowe doświadczenia pokazują bowiem, iż wielokrotnie zdarza się, że zasłużeni dawcy przeszczepu (bądź osoby upoważnione przez nich) mieszkający w całej Polsce przyjeżdżają do Warszawy w innym celu i chcieliby odebrać przy okazji odznakę.

Zakłada się, iż projektowane rozporządzenie wejdzie w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 29 września 2015 r.