Od stycznia 2015 roku zmianie ulega zakres danych dotyczących list oczekujących sprawozdawanych do Narodowego Funduszu Zdrowia, sposób oraz częstotliwość ich sprawozdawania. Świadczeniodawcy będą mieli obowiązek prowadzenia list oczekujących w formie elektronicznej.

Sprawozdawczości podlegają dane dotyczące list oczekujących do komórek organizacyjnych oraz na świadczenia wymienione w publikowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia słownikach. Aktualne słowniki komórek organizacyjnych oraz świadczeń objętych sprawozdawczością można znaleźć na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dane z zakresu list oczekujących od stycznia 2015 roku świadczeniodawcy będą przekazywać za pośrednictwem komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących lub aplikacji udostępnianej przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. W aplikacji będą prowadzone listy oczekujących wyłącznie na świadczenia wskazane przez ministra zdrowia w rozporządzeniu. W przypadku pozostałych list oczekujących objętych sprawozdawczością dane będą przekazywane za pośrednictwem komunikatów XML.

Od stycznia 2015 roku wszyscy będą zobowiązani do przekazywania co najmniej raz w tygodniu informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia. W przypadku przekazywania raz w tygodniu informacja ta powinna być sporządzona według stanu na ostatni dzień roboczy każdego tygodnia i przekazana do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia najpóźniej następnego dnia roboczego od ostatniego dnia roboczego tygodnia.

Informacja ta wraz z otrzymywanymi co miesiąc: liczbą osób oczekujących, liczbą osób skreślonych z listy z powodu wykonania świadczenia oraz średnim czasem oczekiwania będzie publikowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Ogólnopolskim Informatorze o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne.

Sprawozdawczością od stycznia 2015 roku zostaną objęte zupełnie nowe listy oczekujących, które świadczeniodawcy mają zacząć prowadzić od początku 2015 roku, czyli listy oczekujących na świadczenia udzielane świadczeniobiorcom na podstawie karty onkologicznej (karty diagnostyki i leczenia onkologicznego). W przypadku tych list oczekujących nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia ministra zdrowia z 26 września 2005 roku w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 200, poz. 1661). W związku z tym zarówno dane statystyczne (liczba osób oczekujących, liczby osób skreślonych, średni czas oczekiwania), jak i informacje o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia nie będą określane w podziale na kategorie medyczne: przypadek pilny, przypadek stabilny.

Co miesiąc, nie później niż w terminie 10 dni od zakończenia miesiąca, sprawozdanie mają przekazać komunikatem XML świadczeniodawcy prowadzący listy oczekujących do komórek organizacyjnych oraz na następujące świadczenia:

- leczenie wysiękowej postaci AMD z zastosowaniem iniekcji doszklistkowych przeciwciała monoklonalnego anty-VEGF,

- zabiegi w zakresie ciała szklistego (witrektomia),

- koronarografia,

- wszczepienie albo wymiana rozrusznika jednojamowego,

- wszczepienie albo wymiana rozrusznika dwujamowego,

- świadczenia rezonansu magnetycznego,

- leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B

- leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C,

- leczenie stwardnienia rozsianego.

Każde sprawozdanie ma zawierać określone w podziale na kategorie medyczne: przypadek pilny, przypadek stabilny następujące dane: liczbę oczekujących według stanu na ostatni dzień miesiąca, średni czas oczekiwania na udzielenie świadczenia obliczony zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia ministra zdrowia, liczbę osób skreślonych z listy oczekujących na udzielenie świadczenia w danym okresie sprawozdawczym, liczbę osób skreślonych z listy oczekujących na udzielenie świadczenia z powodu wykonania świadczenia w danym okresie sprawozdawczym, liczbę osób skreślonych z listy oczekujących na udzielenie świadczenia z powodu wykonania świadczenia w ostatnich 3 miesiącach.

Ponadto każde sprawozdanie ma zawierać informację o dacie okresowej przeprowadzanej przez świadczeniodawcę oceny listy oczekujących.

Zasadnicza zmiana w sprawozdawczości od stycznia 2015 roku dotyczy sposobu obliczania średniego czasu oczekiwania. Średni czas oczekiwania, zgodnie z przedstawionym poniżej wzorem, ma być obliczany na podstawie informacji o osobach skreślonych w ostatnich 3 miesiącach z listy z powodu wykonania świadczenia, a nie jak dotychczas w okresie ostatnich 6 miesięcy.

Przykładowo: obliczenia średniego czasu oczekiwania za okres sprawozdawczy styczeń 2015 rok należy dokonać na podstawie informacji o osobach skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia w miesiącach: listopad 2014, grudzień 2014 i styczeń 2015.

W ślad za zmianą sposobu obliczania średniego czasu oczekiwania od okresu styczeń 2015 roku zamiast liczby osób skreślonych z listy oczekujących na udzielenie świadczenia z powodu wykonania świadczenia w ostatnich 6 miesiącach należy przekazywać liczbę osób skreślonych z listy oczekujących na udzielenie świadczenia z powodu wykonania świadczenia w ostatnich 3 miesiącach.

Kolejna zmiana dotyczy przekazywania informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia. Sporządzona w podziale na kategorie medyczne: przypadek pilny, przypadek stabilny informacja ma być przekazywana co najmniej raz w tygodniu. Może być przesyłana częściej, na przykład każdego dnia roboczego. Im częściej będą te informacje przekazywane, tym aktualniejszą informację uzyska użytkownik Ogólnopolskiego Informatora o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne.

Świadczeniodawcy udzielający wymienionych poniżej świadczeń mają obowiązek od stycznia 2015 roku prowadzenia w czasie rzeczywistym list oczekujących w aplikacji udostępnianej przez właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Oznacza to, że informacje o osobie umieszczanej przez świadczeniodawcę na liście oczekujących muszą być od razu wprowadzone do aplikacji.

Od stycznia 2015 roku w aplikacji mają być prowadzone listy oczekujących na zabiegi w zakresie soczewki (zaćma), usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka), endoprotezoplastykę stawu biodrowego, rewizję po endoprotezoplastyce stawu biodrowego, endoprotezoplastykę stawu kolanowego, rewizję po endoprotezoplastyce stawu kolanowego, świadczenia udzielane na podstawie karty onkologicznej.

Listy oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty różnią się od pozostałych list oczekujących tym, że nie dokonuje się kwalifikacji osób do kategorii medycznych: przypadek pilny, przypadek stabilny oraz dodatkowo na liście oczekujących gromadzi się informację o numerze identyfikacyjnym karty onkologicznej każdej osoby wpisywanej na listę oraz o kodzie etapu postępowania diagnostycznego lub leczniczego, na jakim jest dana osoba.

Na listach oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty onkologicznej odnotowuje się następujące etapy:

- oczekiwanie na diagnostykę wstępną (kod 1),

- oczekiwanie na diagnostykę pogłębioną (kod 2),

- oczekiwanie na konsylium (kod 3),

- oczekiwanie na zabieg operacyjny po diagnostyce wstępnej (kod 4),

- oczekiwanie na rozpoczęcie leczenia onkologicznego (kod 5),

- oczekiwanie na dalsze leczenie onkologiczne (kod 6).

Od 1 stycznia 2015 roku wchodzi w życie obowiązek prowadzenia list oczekujących w postaci elektronicznej. Na każdej liście oczekujących mają być dodatkowo gromadzone informacje o przywróceniu świadczeniobiorcy na listę oczekujących na wniosek zgłoszony przez świadczeniobiorcę nie później niż w terminie 7 dni od ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia i po uprawdopodobnieniu przez świadczeniobiorcę, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej, o uwzględnieniu, przy wyznaczaniu terminu, daty zgłoszenia się świadczeniobiorcy u świadczeniodawcy, który zakończył realizację danego świadczenia.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 23 grudnia 2014 r.