Opublikowany w dniu 13 listopada 2014 r. projekt rozporządzenia określa:
- szczegółowy zakres danych objętych wojewódzkim planem działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
- poziom szczegółowości danych objętych planem,
- ramowy wzór plano oraz
- kryteria kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego.

Wydanie nowego aktu w miejsce rozporządzenia ministra zdrowia z 21 grudnia 2010 roku w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 3, poz. 6) konieczne było ze względu na wejście w życie ustawy z 22 listopada 2013 roku o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. poz. 1635), która utrzymuje w mocy obecnie obowiązujące rozporządzenie maksymalnie do 1 stycznia 2015 roku.

Czytaj: 20 maja 2014: wchodzi w życie rozporządzenie MAC w sprawie Centrów Powiadamiania Ratunkowego >>>

Projektowane przepisy nie odnoszą się już do wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego, ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego pozostawiła tylko centra powiadamiania ratunkowego.

Ponadto ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego wprowadziła do ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym przepisy określające liczbę stanowisk dyspozytorów medycznych (1 stanowisko na 200 tysięcy mieszkańców - nie mniej niż 2 stanowiska w lokalizacji). W związku z tym w projektowanym rozporządzeniu znalazł się przepis zakładający, że plan działania powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji stanowisk dyspozytorów na obszarze województwa.

Nowe rozporządzenie miałoby wejść w życie 1 stycznia 2015 roku.

Opracowanie: Alicja Plichta