Przygotowany przez MZ projekt rozporządzenia dostosowuje przepisy wykonawcze dotyczące wymagań dla wojewódzkich planów działania systemu do obecnie obowiązujących przepisów w zakresie systemu powiadamiania ratunkowego oraz dookreśla jakie informacje powinny znaleźć się w planie działania w zakresie lokalizacji stanowisk dyspozytorów medycznych.

Projekt rozporządzenia określa:

- szczegółowy zakres danych objętych wojewódzkim planem działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;

- poziom szczegółowości danych objętych planem;

- ramowy wzór planu oraz

- kryteria kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego.

Wydanie nowego aktu w miejsce rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 3, poz. 6) konieczne było ze względu na wejście w życie ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. poz. 1635), która utrzymuje w mocy obecnie obowiązujące rozporządzenie maksymalnie do dnia 1 stycznia 2015 r.

Projektowane przepisy nie odnoszą się już do wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego, ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego pozostawiła tylko centra powiadamiania ratunkowego.

Ponadto ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego wprowadziła do ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym przepisy określające liczbę stanowisk dyspozytorów medycznych (1 stanowisko na 200 tys. mieszkańców - nie mniej niż 2 stanowiska w lokalizacji). W związku z tym w projektowanym rozporządzeniu znalazł się przepis zakładający, że plan działania powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji stanowisk dyspozytorów na obszarze województwa.

Nowe rozporządzenie miałoby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Opracowanie: Alicja Plichta

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 14 listopada 2014 r.