Konieczność wydania zarządzenia wynikała przede wszystkim ze zmiany rozporządzenia koszykowego w sprawie leczenia szpitalnego oraz było niezbędne do skutecznego przedłużenia obowiązywania umów ze świadczeniodawcami przed końcem roku oraz zawierania umów w roku przyszłym i latach następnych.
Najważniejsze zmiany dotyczą następujących kwestii:
- zmodyfikowano algorytm obliczania stawki ryczałtu dobowego w szpitalnych oddziałach ratunkowych i izbach przyjęć - w miejsce dotychczas sprawozdawanych produktów rozliczeniowych wprowadzono procedury medyczne wg ICD-9, które zostały pogrupowane w pięć kategorii ze względu na kosztochłonność ich wykonania, co będzie stanowić podstawę do dalszych prac nad obliczeniem kwot ryczałtów;
- zmodyfikowano zasady rozliczania produktu rozliczeniowego: "Rozliczenie za zgodą płatnika" poprzez podniesienia kryterium kwotowego do 15.000 zł i wprowadzenie innego sposobu obliczania wartości hospitalizacji kwalifikującej do rozliczenia za zgodą płatnika - nowe zasady umożliwią korzystniejsze rozliczanie m.in. długotrwałych pobytów w szpitalu oraz szczególnie kosztownych pobytów na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii,
- dokonano zmian w charakterystyce poszczególnych JGP, ukierunkowanych na przesunięcie części procedur pomiędzy grupami ze względu na długość pobytu związanego z ich realizacją oraz uporządkowanie w aspekcie medycznym (uzupełniono brakujące rozpoznania lub procedury medyczne);
- dokonano zmian (wydłużenie albo skrócenie) w kryterium czasu pobytu dla części grup zabiegowych;
- w zakresach świadczeń: kardiologia oraz ortopedia i traumatologia narządu ruchu uchylono przepisy odnoszące się do wyodrębnienia kwoty zobowiązania na realizację świadczeń związanych z angioplastyką (E23, E24, E25, E26 ) oraz z endoprotezoplastyką (H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H09, H10);
- wprowadzono nowe świadczenie w katalogu radioterapii w celu umożliwienia rozliczania w zakresie terapii izotopowej leczenia nieoperacyjnych guzów neuroendokrynnych z zastosowaniem procedury 99.292 Podawanie znakowanych peptydów,
- uwzględniono postulaty środowiska lekarskiego i zmodyfikowano załączniki dotyczące leczenia żywieniowego.
Ponad to w efekcie prowadzonej sukcesywnie od początku 2013 roku analizy kosztów udzielania świadczeń pediatrycznych, zwiększono wycenę JGP dotyczącej diagnostyki i leczenia innych chorób układu nerwowego u dzieci (grupa A87B).

Zarządzenie poza wskazanymi w nim wyjątkami weszło w życie z dniem podpisania, jednakże jego postanowienia stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia lub
zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczących udzielania
świadczeń od dnia 1 stycznia 2014 r.

Źródło: www.nfz.gov.pl