Według rozporządzenia wykaz egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe, które mogą zastąpić PES, dotyczy anestezjologii i intensywnej terapii, urologii, chirurgii klatki piersiowej, radiologii i diagnostyki obrazowej oraz okulistyki.

Dotychczas zdanie części testowej egzaminów europejskich pozwalało na pominięcie części testowej PES. Obecnie wprowadzono uznawalność całości egzaminu, co ma w założeniach pozwolić na prawidłową ocenę przygotowania zawodowego lekarzy.

Zgodnie z proponowanymi przepisami przejściowymi do postępowań o uznanie równoważności dyplomów wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia zastosowanie znajdą dotychczasowe przepisy. Jednocześnie osoby, które złożyły z wynikiem pozytywnym przewidziane uprzednio europejskie egzaminy specjalizacyjne, mogą do 31 grudnia 2019 roku wystąpić do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych o uznanie równoważności egzaminów w części lub w całości na podstawie dotychczasowych przepisów.