Obecnie karta urodzenia i karta martwego urodzenia przekazywana urzędom stanu cywilnego nadal będzie sporządzana w formie papierowej. Sytuacja ma zmienić się w 2018 r., gdy wskazane dokumenty będą sporządzane w formie elektronicznej. W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 2 lutego 2015 r. ukazało się odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie.

Karta urodzenia, której wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz. U. poz. 171) - dalej r.w.k.u., zawiera takie informacje jak dane matki, data urodzenia noworodka, miejsce jego urodzenia oraz informacje o stanie zdrowia dziecka, a także dane o porodzie, poprzednich ciążach i porodach matki dziecka. W karcie urodzenia wpisuje się również dane dotyczące wykształcenia rodziców, miejsca zamieszkania matki i ojca oraz okres przebywania rodziców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy.

Karta martwego urodzenia, której wzór stanowi załącznik nr 2 do r.w.k.u., zawiera informacje takie jak data i miejsce urodzenia, płeć dziecka oraz przyczynę zgonu i moment jego nastąpienia (przed porodem, w czasie porodu, nie ustalono).

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu wydanego już rozporządzenia, w karcie urodzenia i karcie martwego urodzenia zawarto informacje, które pozwolą na zachowanie jednolitego zakresu informacyjnego, niezależnie od postaci w jakiej te karty zostaną sporządzone.

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 1 marca 2015 r.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 27 lutego 2015 r.