Od 1 marca 2016 roku będzie obowiązywała nowa lista leków refundowanych. Do  wykazu dodano 46 nowych produktów, będących odpowiednikami leków dotychczas objętych refundacją.

Ministerstwo poinformowało, że w wyniku zakończonych prac konsultacyjnych dotyczących projektu nowej listy refundacyjnej wprowadzone zmiany miały jedynie charakter porządkujący i redakcyjny.

Na nowej liście w związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych oraz upłynięciem z dniem 1 marca 2016 roku terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych nie znajdzie się 47 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu.
Dla 191 produktów zawierających 61 substancji czynnych lub rodzajów środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub rodzajów wyrobów medycznych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu od 1350 zł do 1 gr.

Natomiast dla 440 produktów (402 pozycji obwieszczenia) spadnie dopłata pacjenta – od 1289,93 zł do 1 gr, dla 475 produktów (445 pozycji obwieszczenia) wzrośnie dopłata pacjenta – od 1 gr do 359,95 zł, dla 783 produktów (699 pozycji obwieszczenia) spadną ceny detaliczne brutto – od 1419,10 zł do 1 gr, a dla 65 produktów (65 pozycji obwieszczenia) wzrosną ceny detaliczne brutto – od 3 gr do 97 gr.

Po dwumiesięcznej przerwie refundacją zostanie ponownie objęty lek zawierający substancję czynną galsulfasum (1 kod EAN) w ramach programu lekowego Leczenie mukopolisacharydozy typu VI (Zespół Maroteaux – Lamy) (ICD-10 E 76.2). W programie będą mogli być leczeni pacjenci z rozpoznaniem mukopolisacharydozy typu VI zdiagnozowanej na podstawie udokumentowanego deficytu aktywności enzymu 4-sulfatazy N-acetylogalaktozaminy w leukocytach lub fibroblastach skóry, potwierdzonego badaniem molekularnym.

Refundacją zostaną także objęte leki zawierające nową substancję czynną: simoktokog alfa (4 kody EAN) w ramach dotychczasowego programu lekowego Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10 D 66, D 67). Decyzja o objęciu refundacją nowych leków od 1 marca 2016 roku poszerzy zakres opcji terapeutycznych i umożliwi dobór optymalnej terapii dla pacjentów z hemofilią typu A.
Refundacją zostaną objęte kolejne leki zawierające substancje czynne: bendamustyna (2 kody EAN), bortezomib (2 kody EAN), pemetreksed (4 kody EAN), worykonazol (1 kod EAN).

Dla 20 leków zawierających 8 substancji czynnych stosowanych w chemioterapii i programach lekowych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu  od 720,36 zł do 10 gr.
Poza tym w związku z: wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych, upłynięciem z dniem 1 marca 2016 roku terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych oraz odmową refundacji na kolejny okres na nowej liście nie znajdzie się 19 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

 [-OFERTA_HTML-]