Ministerstwo Zdrowia opublikowało w dniu 23 kwietnia 2015 r. obwieszczenie w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2015 r.

W zakresie listy aptecznej do obwieszczenia dodano 68 nowych produktów, które są odpowiednikami dotychczas refundowanych, ponadto w związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub ze względu na upłynięcie z dniem 1 maja 2015 r. terminu obowiązywania tych decyzji w XXI obwieszczeniu nie znalazło się 46 produktów, które były obecne w poprzednim obwieszczeniu. Dla 100 produktów zawierających 33 substancje czynne, rodzaje środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub rodzaje wyrobów medycznych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu – od 64,45 zł do 1 gr.

Ponadto:

- dla 358 produktów (394 pozycji obwieszczenia) zmniejszy się dopłata pacjenta – od 26,12 zł do 1 gr;

- dla 238 produktów (238 pozycji obwieszczenia) wzrośnie dopłata pacjenta – od 1 gr do 196,02 zł;

- dla 470 produktów (491 pozycji obwieszczenia) zmniejszą się ceny detaliczne brutto – od 67,67 zł do 1 gr;

- dla 66 produktów (66 pozycji obwieszczenia) wzrosną ceny detaliczne brutto – od 1 gr do 33,11 zł.

W zakresie leków stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii zwiększa się między innymi dostępność leczenia w ramach nowego programu lekowego Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD). Refundacją zostaną objęte: lek zawierający aflibercept (1 kod EAN) i lek zawierający ranibizumab (1 kod EAN). Objęcie refundacją tych leków stosowanych w terapii zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem jest długo oczekiwaną zmianą – zarówno przez pacjentów, jak i specjalistów. Utworzenie nowego programu lekowego poprawi dostępność pacjentów z AMD do nowoczesnego leczenia z zastosowaniem wskazanych leków.

W ramach programu lekowego Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C refundacją zostanie objęty lek zawierający simeprewir (1 kod EAN). Jednocześnie zmienia się treść tego programu w zakresie kryteriów kwalifikacji. Przede wszystkim zostanie zniesione kryterium obecności genotypu T/T dla genu rs12979680 IL 28 – w przypadku kwalifikacji do programu pacjentów wcześniej nieleczonych oraz kryterium włóknienia wątroby w stopniu co najmniej 2 w skali Scheuer'a – zarówno w przypadku pacjentów wcześniej leczonych nieskutecznie, jak i wcześniej nieleczonych, co w istotny sposób wpływa na poszerzenie populacji leczonej z zastosowaniem inhibitorów proteazy w ramach programu.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia pod pozycją 23.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 30 kwietnia 2015 r.