W wyniku konsultacji między innymi rozszerzono opcje terapeutyczne w leczeniu choroby Parkinsona, dodając produkt leczniczy z substancją złożoną zawierającą lewodopę  i karbidopę w programie lekowym: Leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona.

Poza tym dodano odpowiedniki leków już refundowanych z substancjami czynnymi: – pemetreksedum – dwa kody EAN w programie lekowym oraz chemioterapii, a także przywrócono lek zawierający substancję leczniczą karboplatynę (5 kodów EAN) w ramach chemioterapii.

Po ponownym przeliczeniu limitów, w grupie limitowej 214.4 zmianie uległa podstawa limitu.

Wśród produktów leczniczych, które znalazły się na liście, 44 to produkty z listy aptecznej, a także wyroby medyczne w ramach listy aptecznej (9), produkty lecznicze w ramach katalogu chemioterapii (6) oraz 15 produktów leczniczych w ramach programów lekowych.

Dla 113 produktów zostanie dodane wskazanie off-label. Dla 83 produktów wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu, w tym dla 69 produktów w ramach listy aptecznej  (od 1260,90  zł do 0,02 zł).

Dla czterech produktów  wprowadzono podwyższenie urzędowych cen zbytu. W przypadku 483 produktów spadnie dopłata pacjenta (od 202,23 zł do 1 gr), a w przypadku 470 produktów  wzrośnie dopłata pacjenta, wynosząca od 1 gr do 1323,95 zł. Tak znaczny wzrost dopłat pacjenta jest związany ze zmianą podstawy limitu finansowania w grupie limitowej w rezultacie objęcia refundacją I odpowiednika.

Natomiast w przypadku 708 produktów spadną ceny detaliczne brutto (od 1340,50 zł do 1 gr), a w przypadku 174 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto od 1 gr do 1659,69 zł.


Czytaj: Rynek aptek - co się zmieni?>>>


W  związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych, lub odmową refundacji na kolejny okres na liście nie znajdzie się 21 produktów leczniczych dotychczas na niej obecnych.

Zmiany w zakresie chemioterapii będą dotyczyły wprowadzenia leku Dexamethasone phosphate SF (dexamethasoni phosphas) stosowanego w przypadku premedykacji przed podaniem paklitakselu w celu zmniejszenia reakcji nadwrażliwości u pacjentów z nowotworem złośliwym.

W ramach programu leczenia stwardnienia rozsianego udostępniono kolejną opcję terapeutyczną w leczeniu I linii SM – Aubagio (teryflunomid) o wygodnej, doustnej formie podania oraz objęto refundacją Lemtradę (alemtuzumab) dla pacjentów z szybko rozwijającą się, ciężką postacią choroby

W ramach programu lekowego dotyczącego leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C z terapią bezinterferonową objęto refundacją Zepatier, (Grazoprevirum + Elbasvirum), który stanowi nową opcję terapeutyczną dla pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C o genotypie 1a, 1b oraz 4.

W ramach nowego programu lekowego dotyczącego leczenia Ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi obrzymiokomórkowymi (Sega) refundacją objęto lek Votubia (Ewerolimus).

Leczenie Ewerolimusem dzieci z nieoperacyjnymi guzami Sega w przebiegu stwardnienia guzowatego w przypadku kontynuacji terapii jest obecnie finansowane ze środków publicznych w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej. Uruchomienie programu lekowego umożliwi stosowanie i finansowanie ze środków publicznych Ewerolimusu u nowo zdiagnozowanych pacjentów, a także kontynuację terapii u dzieci, które są aktualnie leczone w ramach innych sposobów finansowania.

Poza tym dwa leki zawierające walganycklowir w stałej postaci doustnej (Valhit, Valganciclovir Teva) od 1 maja 2017 roku zostaną  objęte refundacją jako pierwsze odpowiedniki w przypadkach zakażenia wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom nerek – profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 200 dni po przeszczepie.

Źródło: www.mz.gov.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]