Rozporządzenie to określi wzór skierowania na badania lekarskie oraz nowe wzory orzeczeń lekarskich wydawanych na podstawie art. 229 Kodeksu pracy. 

Nowelizacja wynika z wejścia w życie 1 kwietnia 2015 roku zmian wprowadzonych do art. 229 Kodeksu pracy ustawą z 7 listopada 2014 roku o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662). Zmiany te umożliwiają odstąpienie od wstępnych badań lekarskich osób przyjmowanych do pracy u nowego pracodawcy w przypadku jeżeli przedstawią aktualne orzeczenie lekarskie uzyskane na podstawie skierowania wydanego przez poprzedniego pracodawcę, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach środowiska pracy odpowiadających warunkom występującym na nowym stanowisku pracy.

Czytaj: BCC: zmiany w sprawie badań lekarskich pracowników to krok w dobrym kierunku >>>

Powyższa zmiana Kodeksu pracy upoważniła też ministra zdrowia do określenia w porozumieniu z ministrem pracy i polityki społecznej wzoru skierowania na badania lekarskie wydawanego przez pracodawcę, zawierającego informacje umożliwiające porównanie warunków pracy w nowym miejscu pracy z warunkami pracy wykonywanej u poprzedniego pracodawcy (bez względu na nazwę stanowiska pracy). 

Zgodnie z art. 32 ustawy z 7 listopada 2014 roku o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, nowych przepisów art. 229 Kodeksu pracy nie stosuje się do orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy wydanych przed 1 kwietnia 2015 roku. Do skierowań na badania lekarskie wydanych przed 1 kwietnia 2015 roku oraz do badań lekarskich rozpoczętych przed tym dniem stosuje się przepisy dotychczasowe.