Autorka podkreśla, że obrót produktami leczniczymi wymaga uzyskania zezwolenia. Prowadzą go przede wszystkim apteki ogólnodostępne, które odgrywają szczególną rolę, właśnie z uwagi na charakter oferowanych w niej produktów. 

Leki są bowiem zaliczane do kategorii tzw. produktów wrażliwych, a więc takich, których stosowanie w nadmiarze lub niezgodnie ze wskazaniami może być zagrożeniem dla zdrowia i życia – przypomina we wstępie do opracowania jego autorka Monika Kwiatkowska. 

Autorka publikacji podkreśla, że z tego powodu sama apteka, ale również jej specjalistyczny personel powinni spełniać wiele wymogów określonych między innymi w prawie farmaceutycznym, w ustawie o refundacji leków, w ustawie o izbach aptekarskich, a także w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. 

Dla prowadzących te placówki ważne są również decyzje, zalecenia i  wytyczne organów inspekcji farmaceutycznej czy też uchwały samorządu aptekarskiego.

 [-OFERTA_HTML-]„Już samo założenie apteki jest czynnością o wiele bardziej skomplikowaną niż założenie zwykłej działalności gospodarczej. Prowadzenie apteki wymaga uzyskania zezwolenia właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, co jest możliwe po spełnieniu przez wnioskodawcę wielu warunków” – czytamy we wstępie . 

Proces uruchamiania apteki został szczegółowo omówiony w  publikacji. Jest to drugie wydanie opracowania, które  zostało uaktualnione i poszerzone o nowe zmiany w prawie farmaceutycznym, między innymi te dotyczące zakazu odwróconej dystrybucji produktów leczniczych, nowych obowiązków nałożonych na apteki, w tym obowiązku przekazywania informacji do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, zasad odbywania kształcenia zarówno specjalizacyjnego, jak i ciągłego farmaceutów czy sprzedaży produktów leczniczych zawierających w składzie substancje o działaniu psychoaktywnym.

Publikacja przeznaczona jest dla właścicieli i kierowników aptek, przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w branży farmaceutycznej, farmaceutów, prawników obsługujących apteki oraz pracowników Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.

Książka dostępna jest w księgarni Profinfo >>>

Informacja o autorce
Monika Kwiatkowska
- radca prawny, mediator, arbiter sądu polubownego, specjalista z zakresu prawa farmaceutycznego, współautorka publikacji Meritum. Prawo farmaceutyczne (Warszawa 2016), ekspert współpracujący m.in. z Serwisem Prawo i Zdrowie Wolters Kluwer S.A.

Źródło: www.profinfo.pl