Towarzystwo ubezpieczeniowe wystąpiło do przychodni rejonowej o przekazanie informacji w postaci kserokopii historii choroby, bez wyników badań, lub opisu dat zdiagnozowania chorób przewlekłych u ubezpieczonego.

Czytaj: Projekt: rodzina uzyska dostęp do dokumentacji medycznej po śmierci osoby bliskiej>>>

W odpowiedzi organ wyjaśnił, iż w sytuacji gdy ubezpieczony zmarł, zakład opieki zdrowotnej jako podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ubezpieczonemu, może udzielić zakładowi ubezpieczeń wyłącznie informacji o przyczynie śmierci ubezpieczonego, jeżeli takie informacje posiada.

Jednocześnie zawiadomił, że w dokumentacji medycznej brak wpisu dotyczącego przyczyny i okoliczności śmierci pacjenta.

Towarzystwo ubezpieczeń ponownie zwróciło się o wydanie kserokopii dokumentacji medycznej, tłumacząc , iż jest uprawnione do otrzymania dokumentacji medycznej, a nie tylko informacji o przyczynie zgonu.

Sprawa trafiła do NSA. Sad ustalił, iż towarzystwo ubezpieczeniowe było w posiadaniu zgody ubezpieczonego, w tym również “na wypadek śmierci”, na udostępnienie wszelkiej dokumentacji medycznej o jego stanie zdrowia. Zdaniem sądu zespół opieki zdrowotnej zobowiązany był sprostać temu żądaniu.Sąd wyjaśnił, iż "zgoda" udzielona przez pacjenta stanowi swoistą akceptację sytuacji, w której ubezpieczyciel może uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej jako źródła informacji o pacjencie. Jest to usprawiedliwione rodzajem stosunku, jaki wiąże ubezpieczonego z ubezpieczycielem w postaci realizacji umowy ubezpieczenia zawartej z pacjentem.


W ocenie sądu nie można przyjąć, by zgoda pacjenta na udostępnienie zakładowi ubezpieczeń dokumentacji medycznej stanowiła pełnomocnictwo do działania w imieniu mocodawcy, ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z przepisów prawa cywilnego, w tym dotyczącymi wygaśnięcia pełnomocnictwa.

Masz małą kancelarię radcowską? Sprawdź naszą ofertę na specjalne pakiety LEX

\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Kompletna baza prawa, orzeczeń i piśmiennictwa
\\\Moduły komentarzy, monografii i procedur
Specjalna oferta cenowa
\\\Elastyczne pakiety
SzkolenieZatem wyrażona przez pacjenta zgoda na udostępnienie zakładowi ubezpieczeń dokumentacji medycznej, wobec braku odpowiedniego zastrzeżenia, nie wygasa wraz ze śmiercią pacjenta. I w związku z tym nie prowadzi do braku umocowania do wystąpienia o udostępnienie dokumentacji medycznej zmarłego.

Takie rozwiązanie nie godzi w gwarantowaną ustawą ochronę danych dotyczących pacjenta – uznał sąd.


Na podstawie:
Wyrok NSA z 18 listopada 2015 roku., sygn. akt II OSK 730/15, prawomocny.