Jak informuje Rada w oświadczeniu na swojej stronie, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym w skład zespołu ratownictwa medycznego wchodzi między innymi pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny. Wskazuje to, że obie grupy zawodowe posiadają te same uprawnienia do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego. Brak więc uzasadnienia dla działań dysponentów jednostek, którzy zwalniają pielęgniarki a na ich miejsca zatrudniają ratowników medycznych.

Rada wskazuje, że projekt zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w pozycji – ratownictwo medyczne wprowadza zmiany nazewnictwa dla zawodu systemu ratownictwa medycznego, określając je jako „personel nielekarski".

Rada ocenia takie działania jako niedopuszczalne i oświadcza, że budzą one sprzeciw środowiska. Przyjęta obecnie nomenklatura nazewnictwa pracowników wykonujących świadczenia zdrowotne w systemie ratownictwa Medycznego została jasno określona w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, dlatego też niezrozumiałe jest wprowadzanie nowych niezgodnych ze słownikiem ustawy.

Prezydium NRPiP obawia się, że powyższe działania są wstępem do likwidacji stanowisk pracy pielęgniarek i pielęgniarzy w systemie ratownictwa medycznego. Takie działania w ocenie samorządu są przejawem dyskryminacji zawodu pielęgniarki i pielęgniarza oraz brakiem odpowiedzialności za wydatkowanie środków publicznych w tym także z funduszy Unii Europejskiej na przygotowanie wysokospecjalistycznej kadry pielęgniarek i pielęgniarzy, którzy z chwilą powstania projektu systemu ratownictwa medycznego ten system tworzyli – oświadcza Rada.