Samorząd lekarski stoi na stanowisku, że orzekanie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny jest elementem systemu ubezpieczeń społecznych, wobec czego zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego systemu należy do zadań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Lekarz uczestniczący w procesie wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy nie powinien być obciążany nadmierną ilością obowiązków administracyjnych, nie powinien ponosić żadnych kosztów związanych z wystawieniem zaświadczeń na potrzeby ZUS oraz nie powinien ponosić konsekwencji wadliwego działania systemu i urządzeń ten system obsługujących.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej powtórzyło postulat o przyznaniu osobnego wynagrodzenia lekarzom wystawiającym zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby. Projektowana regulacja pozostaje w sprzeczności z opisanymi powyżej założeniami.

Środowisko lekarskie wyraziło obawy, że wprowadzenie nowego systemu wystawiania zaświadczeń o niezdolności do pracy z powodu choroby będzie się wiązało z nałożeniem na lekarzy nowych obowiązków związanych z obsługą informatyczną systemu i weryfikacją danych. Założenia projektu ustawy nie wyjaśniają, czy lekarz uprawniony do orzekania o niezdolności do pracy będzie musiał posługiwać się bezpiecznym podpisem elektronicznym i czy ewentualne koszty zakupu takiego podpisu i jego używania przejmie na siebie ZUS.

Projektowane przepisy zakładają, że lekarz wystawiający zaświadczenie o niezdolności do pracy będzie miał w ramach swojego profilu informacyjnego dostęp do danych swojego pacjenta jako ubezpieczonego, członków jego rodziny w razie zwolnienia w celu sprawowania osobistej opieki oraz do danych płatnika składek pacjenta. Przewiduje się również, że dane te będą automatycznie zapisywane w zaświadczeniu lekarskim, a pacjent będzie musiał potwierdzić aktualność tych danych. Założenia do projektu nie wskazują jak rozwiązać problem, gdy pacjent oświadczy, że dane importowane automatycznie z profilu ubezpieczonego są nieaktualne. Wątpliwości budzi to, czy w tej sytuacji system elektroniczny w ogóle pozwoli lekarzowi wydrukować zaświadczenie, czy lekarz będzie miał możliwość wpisania na zaświadczeniu aktualnych danych oraz czy lekarz nie będzie musiał odesłać pacjenta celem zaktualizowania danych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Sytuacja, w której lekarz będzie musiał odmówić wydania zaświadczenia choremu pacjentowi z uwagi na brak aktualnych danych w systemie elektronicznym byłaby nie do zaakceptowania przez środowisko lekarskie.

Projekt przewiduje możliwość wystawienia zaświadczenia w formie pisemnej w sytuacji braku połączenia internetowego np. w czasie wizyty w domu pacjenta lub awarii systemu informatycznego. Rozwiązanie to, co do zasady słuszne, ma jednak pewną wadę - nakłada na lekarza obowiązek posłużenia się papierowym zaświadczeniem wydrukowanym poprzednio z programu elektronicznego. Taki mechanizm nie zda egzaminu w razie awarii systemu komputerowego lub przerwy w dostawie prądu, kiedy personel medyczny może nie mieć odpowiedniej ilości przygotowanych wydruków komputerowych. Celowe byłoby umożliwienie lekarzom posłużenia się dotychczasowymi drukami nie pochodzącymi z wydruku komputerowego.

Źródło: www.nil.org.pl