NRL: przepisy NFZ niezgodne z ustawą
\\

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz w piśmie do Ministra Zdrowia zwraca uwagę na niezgodność przepisów zawartych w instrukcji wydanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia z zapisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Chodzi o instrukcję dotyczącą wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Dwa dni po wejściu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 779), czyli 17 czerwca 2014 r., na stronach internetowych Narodowego Funduszu Zdrowia ukazała się instrukcja dotycząca sposobu wypełnienia deklaracji, zgodnie z którą w obowiązujących od dnia 15 czerwca 2014 r. wzorach deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, w przypadku gdy deklaracja dotyczy dzieci do ukończenia 3. miesiąca życia, które nie posiadają numeru PESEL, wpisuje się nr PESEL rodzica, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego, do czasu uzyskania przez dziecko własnego numeru PESEL.

Według autora listu analiza przepisów rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz przepisu art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) prowadzi do wniosku, że instrukcja NFZ (firmowana również przez Ministerstwo Zdrowia) jest niezgodna z tymi przepisami, ponieważ zgodnie z nimi w deklaracji wyboru świadczeniodawcy powinien znaleźć się numer PESEL świadczeniobiorcy, o ile jest nadany.

„Abstrahując od kwestii zasadności rozwiązania rekomendowanego w instrukcji NFZ, należy zauważyć, że prawidłową formą modyfikacji przepisów prawa jest ich nowelizacja, nie zaś wydawanie instrukcji i komunikatów przez organy administracji. Odmienne postępowanie jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą demokratycznego państwa prawa.” – czytamy w liście Naczelnej Rady Lekarskiej.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.nil.org.pl, stan z dnia 18 sierpnia 2014 r.

\
Data publikacji: 18 sierpnia 2014 r.