10 lipca br. Prezesowi NRL Maciejowi Hamankiewiczowi przekazano pismo Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszki Pachciarz skierowane do Prezesa Business Centre Club Marka Goliszewskiego, będące negatywną odpowiedzią na propozycję dotyczącą doprowadzenia do procesu negocjacji z udziałem profesjonalnego mediatora. W związku z tym, 13 lipca br. Prezes NRL wystosował do Prezes NFZ list, w którym wyraził przykrość z powodu podjętej przez Panią Prezes decyzji.

Odnosząc się do wątpliwości Pani Prezes dotyczących bezstronności zaproponowanych przez BCC mediacji, Prezes NRL podkreślił, że „inicjatywa BCC dotyczy zapewnienia warunków, w których dialog pomiędzy NFZ a samorządem lekarskim mógł być prowadzony przy pomocy profesjonalnego i bezstronnego moderatora. Propozycja przedstawiona przez BCC nie przewiduje udziału tej organizacji w rozmowach w charakterze strony ani moderatora. Organizacja zaproponowała jedynie pomoc w przygotowaniu koncepcji dialogu zawierającej również kandydatury neutralnych i profesjonalnych mediatorów do akceptacji przez obie strony. Dlatego zasłanianie się obawami dotyczącymi bezstronności jest nieuzasadnione.”

Mając powyższe na względzie, a także opierając się na zadeklarowanej przez Panią Prezes w piśmie z 11 lipca 2012 r. otwartości na merytoryczną dyskusję, Naczelna Izba Lekarska wyraża ponownie nadzieję, że znajdzie to pokrycie w przyjęciu propozycji BCC lub zaproponowaniu innej płaszczyzny dialogu przy pomocy zaproponowanego przez Panią Prezes bezstronnego mediatora, który zaakceptowany zostanie przez obie strony.”

Źródło: www.nil.org.pl