Swoje postulaty Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przekazało  po zapoznaniu się z projektem ustawy o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z projektowaną ustawą prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych uzyska uprawnienie do nakładania bardzo wysokich kar finansowych za rażące naruszenia przepisów prawa – nawet 20 mln euro. Prezes Urzędu będzie miał również możliwość nałożenia kar pieniężnych na podmioty publiczne, na przykład Narodowy Fundusz Zdrowia, jednak granica możliwych do nałożenia kar na sektor publiczny została w projekcie ograniczona do kwoty 100 tysięcy złotych.

Samorząd lekarski postuluje, by wśród podmiotów do których będą miały zastosowanie obniżone kwoty kar administracyjnych znalazły się również podmioty lecznicze.
„Stosowanie tak wysokich kar w stosunku do podmiotów leczniczych nie leży w interesie publicznym, gdyż mogłoby doprowadzić do pogorszenia ich sytuacji finansowej, a nawet do likwidacji placówek medycznych, a w konsekwencji do ograniczenia dostępu do świadczeń medycznych” – postuluje Naczelna Rada Lekarska.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca także uwagę, że konieczność przygotowania odpowiedniego środowiska IT w związku z wprowadzonymi zmianami w zakresie ochrony danych osobowych spowoduje znaczący wzrost kosztów działalności podmiotów leczniczych, obowiązanych do przestrzegania przepisów w procesie przetwarzania danych osobowych. Prezydium Rady postuluje w związku z tym, aby podmioty lecznicze, które będą musiały ponieść te nakłady, miały zapewnione zwiększone finansowanie świadczeń.

Poza tym w związku z systemowym ujęciem zagadnień związanych z kontrolą przedsiębiorców oraz trybem prowadzenia tej kontroli określonym w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraża wątpliwość czy regulacja zawarta w treści art. 73 projektu ustawy nie powinna zostać przeniesiona -  z odpowiednią modyfikacją - do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Postulatem samorządu lekarskiego jest także to, aby miał on realną możliwość wszczynania i prowadzenia postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych członków samorządu lekarskiego przez inne podmioty.

Źródło: www.nil.org.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]