W dniu 9 października 2013 br. NRL otrzymała do zaopiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z transpozycją dyrektywy. Rada podejmie stanowisko w tej sprawie na posiedzeniu w dniu 25 października 2013 r.

Zastrzeżenia NRL budzą zapisy projektu ustawy, które wprowadzają mechanizmy upoważniające NFZ do odmowy zgody na leczenie za granicą będzie możliwość uzyskania przez pacjenta takiego świadczenia w Polsce w terminie nieprzekraczającym dopuszczalnego czasu oczekiwania, a jak podkreśla NRL wciąż nie ma żadnych przejrzystych mechanizmów, umożliwiających ustalenie, jaki czas oczekiwania jest dopuszczalny.

Niepokojący zdaniem Rady jest również zapis, upoważniający ministra zdrowia do ustalenia, wykazu świadczeń zdrowotnych, których wykonanie poza granicami kraju będzie wymagało uprzedniej zgody NFZ.

Ponadto NRL ma zastrzeżenia do skomplikowanego trybu odzyskania przez pacjenta od NFZ pieniędzy wydanych na leczenie za granicą. Zgodnie z projektowanymi przepisami pacjent będzie musiał najpierw uzyskać i to tylko od lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, czyli realizujących świadczenia kontraktowane przez NFZ, skierowanie lub zlecenie na leczenie za granicą a po leczeniu wypełnić druk urzędowy, którego wzoru jeszcze nie opublikowano, przedłożyć szereg dokumentów, w tym także tłumaczenie dokumentacji medycznej sporządzonej za granicą.
 

Źródło: www.nil.org.pl