Jak informuje Medycyna Praktyczna Online, są wątpliwości w związku z nowelizacją przepisów w sprawie badań lekarskich dla kierujących pojazdami.
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz z wnioskiem o podjęcie interwencji w sprawie pilnej nowelizacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej, „rozporządzenie to w obecnym kształcie narusza zasadę poprawnej legislacji wywodzoną z art. 2 Konstytucji RP”. Wątpliwości Rady budzi zgodność z delegacją ustawową załączników do rozporządzenia, które „określają sposób oceny stanu zdrowia osoby chorej na cukrzycę oraz chorej na padaczkę, w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami”.
Jak wyjaśnia dalej NRL, „zgodnie z tymi przepisami lekarz, który podczas wykonywania zawodu, stwierdził u osoby ubiegającej się o prawo jazdy lub posiadającej prawo jazdy, przypadek wystąpienia epizodu ciężkiej hipoglikemii albo przypadek wystąpienia napadu o symptomatologii padaczkowej lub podejrzenie albo istnienie padaczki, niezależnie od okoliczności, powinien niezwłocznie powiadomić organ wydający prawo jazdy o konieczności dokonania oceny predyspozycji zdrowotnych tej osoby do kierowania pojazdami”.
Według Prezydium NRL, przepis ten jest sprzeczny z nakazem zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu (tajemnicy lekarskiej), sformułowanym w ustawie z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty i może spowodować ukrywanie przez pacjentów ww. dolegliwości, a tym samym stworzyć zagrożenie dla ich zdrowia.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert
Źródło: www.mp.pl, stan z dnia 12 grudnia 2011 r.
 
Data publikacji: 13 grudnia 2011 r.