Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz domaga się od Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza wyjaśnienia, dlaczego projekt ustawy dotyczącej specjalizacji,tak istotny dla wykonywania zawodu lekarza, nie został przekazany do zaopiniowania przez NRL.

Jak powiedział Hamankiewicz, „sytuacja taka ma miejsce po raz pierwszy od czasu istnienia izb lekarskich”. Uzgodnienie projektu przez Ministra Zdrowia z resortami, które nie znają problematyki ochrony zdrowia nie jest, jak się wydaje, wystarczające do przygotowania aktu prawnego o wysokiej jakości i zasadnego merytorycznie.

Pominięcie Naczelnej Rady Lekarskiej stanowi także o rażącym naruszeniu prawa tj. o naruszeniu art. 5 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, który uprawnia organy samorządu zawodowego lekarzy do opiniowania projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza, a tym samym zobowiązuje organy państwowe przygotowujące projekty takich aktów do zasięgania opinii Naczelnej Rady Lekarskiej.
Prezes NRL ma nadzieje, że nieprzekazanie omawianego projektu jest tylko przeoczeniem i błąd ten zostanie w najbliższym czasie naprawiony.

Źródło: www.nil.org.pl