Naczelna Rada Lekarska zwróciła się z apelem do ministra zdrowia o podjęcie prac legislacyjnych w celu doprecyzowania przepisów dotyczących przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Chodzi o to, aby komisja konkursowa miała informacje dotyczące karalności kandydata.

Izba zwróciła się z takim apelem w związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do interpretacji przepisów § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. poz. 182) - dalej r.p.k.

Rada stwierdziła, że komisja konkursowa przeprowadzająca konkurs na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą powinna mieć możliwość powzięcia informacji w przedmiocie karalności kandydata lekarza lub lekarza dentysty za przewinienia zawodowe. Dotyczy to w szczególności ukarania karą zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na skutek wyroku sądu lekarskiego.

W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej kandydat będący lekarzem lub lekarzem dentystą już na etapie zgłoszenia do konkursu powinien złożyć oświadczenie, że zakaz taki go nie dotyczy. Brak takiego oświadczenia powinien eliminować kandydata z konkursu.

Rada zaproponowała też nałożenia na kandydata, będącego lekarzem lub lekarzem dentystą, obowiązku złożenia przed komisją konkursową oświadczenia w przedmiocie ukarania przez sąd lekarski karą, która nie uległa zatarciu. Informacja taka pozwoli komisji w pełni ocenić daną kandydaturę.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi sposobu składania dokumentów określonych w § 12 ust. 1 pkt 5 r.p.k. Naczelna Rada Lekarska zaapelowała o uchylenie tego przepisu i doprecyzowanie tej kwestii w osobnym ustępie poprzez wskazanie, że kandydat składa kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem jego własnoręcznym podpisem. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany okazać oryginały tych dokumentów.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.nil.org.pl, stan z dnia 13 kwietnia 2015 r.